Leczenie uzdrowiskowe

Co warto wiedzieć przed wyjazdem do uzdrowiskaZ potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku braku uprawnień lub ich wygaśnięcia w okresie ważności potwierdzonego skierowania, skierowanie powinno być bezzwłocznie zwrócone do właściwego oddziału Funduszu.

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa 21 dni.

Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Dzieci i miodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Wymagana ważna legitymacja szkolna, studencka lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom, których skierowania zostały przesiane do potwierdzenia do oddziału Funduszu w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Oddział Funduszu nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy.

Oddział Funduszu kieruje na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok.

Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi odbyć się w trybie pilnym.

Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia zdrowotne w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych nie związane z bezpośrednią przyczyną skierowania ubezpieczonego na leczenie uzdrowiskowe
( Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. ust.1 pkt 5 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)


Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • dowód tożsamości,
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

 • wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,
 • codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,
 • końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,
 • nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
 • możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
 • możliwość wystawienia recept na leki,
 • posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
 • leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.