POZ - pielęgniarka

 

Zakres kompetencji pielęgniarki i położnej POZ
 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
  1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. świadczeń pielęgnacyjnych;
  3. świadczeń diagnostycznych;
  4. świadczeń leczniczych;
  5. świadczeń rehabilitacyjnych.

 2. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:
  1. pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. położną środowiskową /rodzinną,
  3. pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. pielęgniarkę opieki długoterminowej,
 
Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej


Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • położną środowiskową/rodzinną,
 • pielęgniarką/położną praktyki,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
  1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
  2. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
  3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
  4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
  5. Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
  6. Organizacja grup wsparcia.
  7. Realizacja szczepień ochronnych
  8. Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

 2. Świadczenia diagnostyczne.
  1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
  2. Wykonywanie badania fizykalnego.
  3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
  4. Wykonywanie testów.
  5. Prowadzenie bilansu wodnego
  6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
  7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

 3. Świadczenia pielęgnacyjne.
  1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
  3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 4. Świadczenia lecznicze.
  1. Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
  2. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
  3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
  4. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
  5. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
  6. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
  7. Wykonywanie zleceń lekarskich.
  8. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
  9. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
  10. Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
  11. Zdejmowanie szwów.
  12. Stawianie baniek lekarskich.
  13. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 5. Świadczenia usprawniające.
  1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
  2. Usprawnienie ruchowe.
  3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
  4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.