POZ - położna

 

Zakres kompetencji pielęgniarki i położnej POZ
 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
  1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. świadczeń pielęgnacyjnych;
  3. świadczeń diagnostycznych;
  4. świadczeń leczniczych;
  5. świadczeń rehabilitacyjnych.

 2. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:
  1. pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. położną środowiskową /rodzinną,
  3. pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. pielęgniarkę opieki długoterminowej.                                                                                                                                                          Zakres kompetencji położnej środowiskowej/rodzinnej                                                    
   Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
 3. edukację w zakresie planowania rodziny,
 4. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu
 5. opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
 6. opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
 7. opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem / położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,
 • pielęgniarką/położną praktyki
 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką środowiskową/rodzinną,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
  1. Diagnozowanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym kobiet w przebiegu ciąży.
  2. Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z działania czynników szkodliwych w środowisku.
  3. Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.
  4. Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, profilaktyce chorób.
  5. Edukacji prozdrowotna.
  6. Organizacja grup wsparcia.
  7. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych.
  8. Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego.
  9. Promowanie karmienia piersią.
  10. Edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.
  11. Realizację prozdrowotnych programów profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia.

 2. Świadczenia w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży i połogu oraz noworodkami i niemowlętami w pierwszych 6-tygodniach życia
  1. Objęcie czynną i systematyczną opieką kobiet ciężarnych, położnic, noworodków, oraz ich rodzin.
  2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:
   • Zbieranie wywiadu.
   • Wykonywanie testu na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków.
   • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych i wykonywanie testów diagnostycznych.
   • Wykonywanie pomiarów.
   • Ustalenie nieprawidłowości dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań.
   • Wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka.
  3. Udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach, przed przybyciem lekarza.
  4. Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej, przebiegu połogu, rozwoju noworodka.
  5. Prowadzenie porodu fizjologicznego w warunkach domowych z zapewnieniem wymaganych zabiegów neonatologicznych w tym testów i szczepień ochronnych u noworodka.

 3. Świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych.
  1. Sprawowanie opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi.
  2. Sprawowanie opieki paliatywnej nad kobietami, ocena jakości życia i wydolności psychofizycznej.
  3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
  4. Edukacja i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji.
  5. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
  6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach.

 4. Świadczenia usprawniające
  1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia.
  2. Usprawnienie ruchowe.
  3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
  4. Ćwiczenia ogólno-usprawniające specyficzne wynikające z potrzeb zdrowotnych dla podopiecznych.