Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego
Sławomir Brzozowski

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”

ul. Spółdzielcza 2
06-400 Ciechanów

Dział I.
Podstawy prawne funkcjonowania

Dział II.
Postanowienia ogólne

Dział III .
Rodzaj działalności leczniczej
Cele i zadania

Dział IV .
Kierowanie NZOZ ”Medicus”

Dział V .
Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania komórek
organizacyjnych oraz współdziałanie między tymi komórkami

Dział VI.  
Przebieg procesu udzielania świadczeń

Dział VII .
Współdziałanie z innymi  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Dział VIII .
Prawa i obowiązki pacjenta

Dział IX .
Przepisy końcowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Dział I. Podstawy prawne funkcjonowania

 
§ 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”, nazwa skrócona NZOZ „Medicus”  w Ciechanowie działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654);
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2004  Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.).


Dział II. Postanowienia ogólne

 
§ 2
Regulamin niniejszy określa:
1) cele i zadania NZOZ „Medicus”;
2) miejsce udzielania świadczeń;
3) rodzaj działalności, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek oraz  zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ;
6) warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi  w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
7) sposób kierowania placówką;
8) wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej;
9) prawa i obowiązki pacjenta.

 
§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Przychodni ” – rozumie się przez to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Ciechanowie,
„Regulaminie” – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,
”Dyrektorze” – rozumie się przez to podmiot leczniczy powołujący NZOZ „Medicus” , osobę uprawnioną do kierowania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” oraz do reprezentowania Przedsiębiorstwa na zewnątrz - Sławomira Brzozowskiego.
„świadczeniu zdrowotnym „ - należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności
związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, opieką nad noworodkiem, opieką nad zdrowym
dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją
niepełnosprawnych i opieką nad nimi, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem
powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 
§ 4

1.    NZOZ „Medicus” został utworzony przez osobę fizyczną Sławomira Brzozowskiego – podmiot leczniczy z siedzibą w Ciechanowie 06-400 przy ulicy Krasickiego 20.
2. Siedzibą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – NZOZ „Medicus” jest miasto Ciechanów, adres : 06-400 Ciechanów, ulica Spółdzielcza 2 .

 
§ 5
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników NZOZ „Medicus”, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.


Dział III . Rodzaj działalności leczniczej
                  Cele i zadania
§ 6
1. Rodzaj działalności leczniczej
W NZOZ „Medicus”  udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru do placówki, do lekarza, pielęgniarki i położnej, w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych medycznie przypadkach w warunkach domowych, a także świadczenia profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 
 § 7
2. Cele  
(1) Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

(2) Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

3. Zadania
    ZADANIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  (rodzinnego)
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem.
Podstawowym zadaniem lekarza rodzinnego jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej :
w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia pacjenta lekarz :
- prowadzi edukację zdrowotną,
- uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
- wyznaczone zadania lekarz  realizuje w kilku obszarach, których celem jest: zachowanie zdrowia, profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie pacjenta.
w zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz :
- identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta, podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie; szczególnie istotną rolą lekarza jest oddziaływanie na akceptację przez pacjenta stanu zdrowia i wynikających z tego stanu ograniczeń,
- prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz :
- planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
- informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
- przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
- wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
- kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
- dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
- orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.


w zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz :
- planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
- planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta,
- zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
- wykonuje zabiegi i procedury medyczne lub kieruje pacjenta do ich wykonania u innych świadczeniodawców,
- kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
- kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
- kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
- orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
- integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych .
w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz POZ:
- zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez określonych świadczeniodawców,
- wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne,
- zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

ZADANIA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROOWTNEJ
Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
- Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych;
- Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
- Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych;
- Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
- Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
- Organizacja grup wsparcia;
- Realizacja szczepień ochronnych;
- Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
Świadczenia diagnostyczne:
- Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
- Wykonywanie badania fizykalnego;
- Wykonywanie pomiarów i ich ocena;
- Wykonywanie testów;
- Prowadzenie bilansu wodnego;
- Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
- Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
Świadczenia pielęgnacyjne:
- Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
- Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
Świadczenia lecznicze:
- Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
- Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
- Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna;
- Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu);
- Wykonywanie wlewów doodbytniczych;
- Podawanie leków różnymi drogami i technikami;
- Wykonywanie zleceń lekarskich;
- Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń;
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
- Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu;
- Zdejmowanie szwów;
- Stawianie baniek lekarskich;
- Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Świadczenia usprawniające:
- Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień;
- Usprawnienie ruchowe;
- Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
- Ćwiczenia ogólnousprawniające.

ZADANIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
- edukację w zakresie planowania rodziny,
- opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
- opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
- opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
- opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.


Dział IV. Kierowanie NZOZ „Medicus”
§ 8
1. Przychodnią kieruje Dyrektor i reprezentuję ją na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 
§ 9
 Do wyłącznej dyspozycji Dyrektor zastrzega sobie:
1) organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
2) zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
3) tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
4) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,
5) reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
6) zawieranie umów na usługi medyczne,
7) podpisywanie umów cywilno-prawnych,
8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,
9) występowanie i współpraca z mediami,
10) nagradzanie i karanie pracowników.

 
§ 10
1. Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub zakresów czynności.
2. Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:
a) organizacja pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
b) egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy,
c) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników,
d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
e) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy podległych pracowników,
f) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,
g) organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Przychodni,
h) wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Przychodni,
i) organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej.

 
§ 11
Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.
 
§ 12
1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Przychodni należy:
1) dbałość o interesy pracodawcy,
2) przestrzeganie obowiązujących regulaminów,
3) sumienna i rzetelna praca,
4) wykonywanie powierzonych obowiązków,
5) samokształcenie,
6) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
7) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag ,
8) odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.

2. Pracownicy Przychodni mają prawo do:
1) poszanowania przez przełożonych i współpracowników,
2) zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy,
3) samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych
w załatwianiu spraw,
4) reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym,
5) odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

 
Dział V . Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz współdziałanie między tymi komórkami

 
§ 13
 Struktura organizacyjna Przychodni przedstawia się następująco:
1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  (dla dorosłych i dzieci),
2) Gabinet zabiegowy i EKG,
3) Punkt szczepień,
4) Gabinet pielęgniarki środowiskowej ,
5) Gabinet położnej środowiskowej,
6) Rejestracja,
7) Dział Administracyjny i Sekretariat.
§ 14
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia ,w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie :
1) działań mających na celu utrzymanie zdrowia,
2) działań mających na celu profilaktykę chorób,
3) działań mających na celu rozpoznanie chorób,
4) działań mających na celu leczenie chorób,
5) działań mających na celu usprawnianie pacjenta,
a także orzeka i opiniuje o stanie zdrowia .
§ 15
W zakresie działań Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień leży udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności :
a) wykonywanie injekcji podskórnych , domięśniowych i dożylnych,
b) wykonywanie opatrunków , pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych ,
c) wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień i szczepień zalecanych,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) prowadzenie profilaktyki w tym bilanse zdrowia w grupach wiekowych ,
f) planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,
g) organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.

 
§ 16
Do zadań Gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej należy
planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej,  opieki położniczo -ginekologicznej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania , z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2. świadczeń pielęgnacyjnych;
3. świadczeń diagnostycznych;
4. świadczeń leczniczych;
5. świadczeń rehabilitacyjnych.
§17
Celem działania Poradni ginekologiczno – położniczej jest zapewnienie opieki kobietom w każdym momencie jej życia. Poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych, profilaktyką i promocją zdrowia oraz opieką nad kobietą ciężarną / działalność czasowo zawieszona/.
 
§ 18
Do obowiązków pracowników rejestracji należy :
1) udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy lekarzy i innych komórek organizacyjnych a także obowiązujących przepisach w zakresie działalności Przychodni;
2)  sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
3) rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub osoby inne;
4) zakładanie i uzupełnianie historii choroby oraz porządkowanie i przechowywanie ich
      w szufladach kartotecznych;
5) przyjmowanie zgłoszeń od pacjentów na wizyty lekarskie domowe, przekazywanie ich właściwemu lekarzowi;
6) po zakończeniu przyjęć umieszczanie dokumentacji w kartotece;
7) prowadzenie dziennej ewidencji przyjęć pacjentów ;
8) rejestrowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktywowanie,modyfikowanie, dodawanie deklaracji pacjentów w programie do rozliczeń z NFZ KS – PPS.
§ 19
Do zadań Działu Administracyjnego i Sekretariatu należy:
- prowadzenie spraw personalnych pracowników NZOZ „Medicus”;
- przydział odzieży i obuwia roboczego;
- przygotowywanie comiesięcznych dokumentów do księgowania;
- prowadzenie sekretariatu Przychodni;
- obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem zakładu;
- prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług medycznych w zakresie podpisanej umowy z NFZ;
- dokonywanie przelewów w zakresie dokumentów rozliczeniowych z ZUS i urzędem skarbowym, Izbą lekarską i Izbą pielęgniarską;
- dokonywanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń za pracę i z tytułu świadczenia usług medycznych i innych dla przychodni;
- bieżące śledzenie zmian legislacyjnych dotyczących zakresu działalności Przychodni, tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie istniejących dokumentów.
§ 20
 
Do realizacji zadań i celu, dla którego NZOZ ”Medicus” został utworzony niezbędne jest współdziałania komórek organizacyjnych . Odbywa się to poprzez :
1) usprawnianie procesów informacyjno decyzyjnych – prawidłowy przepływ informacji diagnostycznych, leczniczych, organizacyjnych,
2) prawidłową realizacja zadań NZOZ „Medicus” ,
3) integrację działań komórek organizacyjnych;
4) dbanie o należyty wizerunek NZOZ „Medicus” .
Podstawowym elementem współdziałania są okresowe spotkania Dyrektora Przychodni z personelem.
Spotkania mają na celu:
1) wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,
2) przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, przedstawianie propozycji usprawnień,
3) omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,
4) ocenę sytuacji finansowej i omówienie perspektyw.

 
Dział VI.  Przebieg procesu udzielania świadczeń
 
§ 21
Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktycznych programów zdrowotnych oraz ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

§ 22
 
1.  Świadczenia zdrowotne w NZOZ „Medicus” udzielane są przez osoby wykonujące zawody
     medyczne .
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne,
     określone w odrębnych przepisach.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
     wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami
     etyki zawodowej.
4.  Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom
     fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
5.  Aparatura i sprzęt medyczny Zakładu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie
     z obowiązującymi przepisami.
§  23
Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§24
 
1. Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest aktualny dowód ubezpieczenia
       w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach ustawy o
       świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2.    W NZOZ „Medicus” udzielane są świadczenia z zakresu medycyny pracy.
       Ceny za świadczenia udzielane za odpłatnością są cenami wynikającymi z umów cywilno
       prawnych.
3.    Ceny za świadczenia udzielane na życzenie Pacjenta, bez skierowania lub wykraczające poza
       kompetencje podstawowej opieki zdrowotnej są cenami umownymi zawartymi w cenniku
       dostępnym, ze względu na ich dynamiczny charakter w Gabinecie Zabiegowym .

§25
 
1.    Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7,00, zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
2.    Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
3.   W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
4.   W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia albo stanu zagrożenia życia Zakład udziela
      pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.

 

§26
 
Świadczenia zdrowotne
1) Lekarze w NZOZ ”Medicus”  udzielają  świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć (w tym wizyt domowych) określa harmonogram pracy świadczeniodawcy stanowiący integralną część umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2) W ramach realizacji zakresu świadczenia lekarza poz, zapewnione jest funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, punktu szczepień minimum 1 raz w tygodniu po godz. 15.00. Personel medyczny wykonujący szczepienia ochronne posiada uprawnienia  do  wykonywania szczepień.
3) W gabinecie zabiegowym, o którym mowa w ust. 2 wykonywane są, zabiegi i procedury
      diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza
      poradą lekarską.
4)  W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy, zapewniona jest realizacja  
     świadczeń, o których mowa w ust. 3, także poprzez wizyty domowe. Na realizację zleceń
     pozostających w kompetencjach pielęgniarki poz, lekarz poz wydaje skierowanie.
5)  W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza  porady lekarskiej zachodzi konieczność
      wykonania badań laboratoryjnych, Przychodnia zapewnia pobranie materiałów do badań
      zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
      Pobranie badań w domu chorego lekarz zleca do pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej, do której
      zadeklarowany jest pacjent.      
      Wykaz badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz poz, a
      które są mu niezbędne przy realizacji świadczeń stanowi załącznik do zarządzenia Prezesa
      Narodowego Funduszu Zdrowia .
6)   Lekarz  kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do
      wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z
      rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia
      wstępnego rozpoznania.
7)   Lekarz  może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego świadczeniobiorcy na leki zalecane
      przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację
      od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
8)   Nocna i świąteczna opieka zdrowotna :
    - to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego;
    - ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki;
    - świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania;
    - w dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta;    
    - najbliższy punkt nocnej i świątecznej pomocy znajduje się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , tel. 23 672 44 88.
9)   Poradnia ginekologiczno – położnicza jest poradnią ogólnodostępną udzielającą porad w zakresie
      ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego. W Poradni świadczenia udzielane są bez
      skierowania .
§ 27
 
 

Dokumentacja medyczna – zasady ogólne

(Załącznik do Regulaminu :
 Procedura udostępniania dokumentacji medycznej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Ciechanowie  )
1.    Zakład, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
2.    Zakład udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
1)    pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
2)    zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
3)    właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
4)    ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5)    uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
6)    organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
8) zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
3.    Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
4.    Zakład udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:
1)    do wglądu w Zakładzie;
2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3)    poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W takim przypadku w NZOZ „Medicus” pozostaje kopia dokumentacji.

§ 28
 
Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Przychodnia pobiera opłatę na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012.159 j.t.) w sposób następujący:
1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
2) Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
» jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,56 zł,
» jedna strona kopii – 0,76 zł,
» wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 7,56 zł.

Dział VII . Współdziałanie z innymi  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

§ 29
 
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego przewodnikiem w systemie
ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając
skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania diagnostyczne.

1.    Zakład współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Zakładzie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Zakładzie.
2.    Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi , w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a  NZOZ „Medicus” ;
3.   Ponadto zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi zawarte są w
      kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz ogólnych warunkach umów o
      udzielanie  świadczeń zdrowotnych, opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

I . W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz współpracuje z:
a) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę;
b) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
c) innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów;
d) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

II . W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje z:
a) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
b) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
c) położną POZ;
d) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
e) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
f) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
g) rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.


III . W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna współpracuje z:
a) lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
b) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
c) pielęgniarką POZ;
d) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
e) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
f) inną położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
g) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
h) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
4. W/w lekarz współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi , które udzielają stacjonarnej i
       ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami
       specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
5.   Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi, czy też z lekarzami prowadzącymi praktyki
      indywidualne lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro
      pacjenta, a w tym celu:
a. kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
b. w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
c. w razie konieczności leczenia stacjonarnego kierować pacjenta do właściwego szpitala
    uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
d. informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia
         zdrowotnego do uzyskania świadczeń specjalistycznych:
  ginekologa i położnika,
  dermatologa i wenerologa,
  dentysty,
  onkologa,
  psychiatry,
  okulisty,
  w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i środków
      odurzających i substancji psychoaktywnych,
  dla osób zakażonych wirusem HIV,
  dla osób chorych na gruźlicę,
  dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 oraz świadczeń związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem.
6. Lekarze NZOZ „Medicus” są zobowiązani prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z   obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Dział VIII . Prawa i obowiązki pacjenta
§ 30
Prawa Pacjenta
I . Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej -Konstytucji
     z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78. poz 483):
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
    środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

II . Pacjent ma prawo do  :

(1) poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
(2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
(3) przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
(4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

III . Szczegółowy zakres praw pacjenta określa KARTA PRAWA PACJENTA udostępniona
        pacjentom w poczekalni NZOZ „Medicus” , na tablicy ogłoszeń.
IV .  Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
        zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora.

 
§ 31
Obowiązki Pacjenta
(1) przestrzeganie regulaminu porządkowego Zakładu,
(2) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Zakładu,
(3) przestrzegania zasad higieny osobistej,
(4) posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
(5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
(6) przestrzeganie zaleceń lekarza,
(7) zachowywać się w sposób nie zakłócający pracy w Zakładzie, a także spokoju innych osób.

Dział IX . Przepisy końcowe
§ 32
1. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne  
            przepisy.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na
            wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej www.medicus-ciech.pl.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w
           NZOZ „Medicus”.
5.        Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora NZOZ „Medicus”.
Zatwierdzam :

                                                                                                                                                                         Dyrektor NZOZ "Medicus"
            17 maja 2012 r.                                                                                                                                   lek. Sławomir Brzozowski
.............................................                                                                                                                 .............................................................
                 ( data )                                                                                                                                                                                                           (podpis Dyrektora)
aktualizacja 12 listopada 2014 r.
UWAGA!
Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku NZOZ Medicus z siedzibą w 06-400 Ciechanów, ul. Spółdzielczej 2 
Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze, bez zgody NZOZ Medicus,
jest zabronione i może być nielegalne.

 

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Sławomir Brzozowski

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Ciechanowie

zatwierdzonego dnia 17 maja 2012 r.

 

1.  Od 1 października 2014 r.  § 28 pkt 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

 

 1)       Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

      » jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,56 zł,

» jedna strona kopii – 0,76 zł,

 » wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 7,56 zł.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale: I kw. 2014 r. 3 895,31 zł.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Zmiana wchodzi w życie dnia 1 października 2014 r.

 

12 listopada 2014 r.                                                         lek. Sławomir Brzozowski

     .............................................                                          ............................................................

  ( data )                                                                              (podpis Dyrektora)

 

 

 

  

 

                                                                                                       Załącznik  do Regulaminu Organizacyjnego   

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej przez

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Ciechanowie

                                                 

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej regulują przepisy rozdziału 7

 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

 

I.       Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1.      Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.

2.       Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

a)     rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,

b)      opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),

3.      Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport,

4.      Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia):

a)          z podpisem notarialnie poświadczonym, lub

b)     podpisanego w obecności pracownika NZOZ „Medicus” , który poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu przez upoważniającego.

5.      Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez

       pacjenta za życia  w sposób określony w punktach 2-4.

II.     Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

1.      Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w obecności

       pracownika upoważnionego przez Dyrektora placówki;

2.      Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;

3.       Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Przed wydaniem oryginału dokumentacji należy wykonać jej kopię, która pozostaje w archiwum.

III.   Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

1.      Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie  podania złożonego przez pacjent, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej (w sposób opisany w pkt. I pp-kt 1-5 (wzór - załącznik nr do niniejszej procedury.

2.      Umożliwienie wglądu będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce proszę  ustalić  w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Kancelarii po złożeniu wniosku (tel. 23 673 22 33).

3.      W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego (w sposób opisany w pkt. I pp-kt 2-5), składa pisemny wniosek (wzór - załącznik nr do niniejszej procedury).

4.      Wniosek można pobrać:

a)      w Kancelarii

b)      w rejestracji przychodni

c)      na stronie internetowej     www.medicus-ciech.pl

5.      W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt. I  pp-kt 4 .

6.      Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Kancelarii  w godz. 8,00 – 14,00 lub przesłać na adres przychodni,

7.      Wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8.      Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w godz. 8,00 – 17,00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji .

9.      Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, na złożonym wniosku, a wniosek ma być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

10.   Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres:

a)      dla osób fizycznych koszt przesyłki i opłata za kserokopie dokumentacji pobierana jest za zaliczeniem pocztowym w momencie odbioru przesyłki w wysokości wskazanej w rachunku przesłanym wraz z kserokopią dokumentacji (wg obowiązujących przepisów – przesyłka pobraniowa). Opłacenie przesyłki jest równoznaczne z zapłatą za rachunek, znajdujący się w kopercie;

b)      dla instytucji opłata za kserokopie dokumentacji medycznej oraz opłata z tytułu kosztów przesyłki wskazana jest w rachunku, płatnym w terminie 14 dni (list polecony). Rachunek przesłany jest wraz z dokumentacją.

11.    Dokumentacja wysyłana pocztą  jest zapakowana w dwie koperty. Koperta wewnętrzna jest opatrzona napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”, w kopercie zewnętrznej znajduje się rachunek za wykonanie kserokopii.

IV.    Udostępnianie dokumentacji organom i podmiotom uprawnionym

1.      Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji Dyrektora .

2.      NZOZ „Medicus”  udostępnia dokumentację medyczną również:

a)      podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

b)       organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

c)       ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

d)      uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

e)      organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f)        podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

g)      zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

h)      lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

3.       Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

V.     Zasady odpłatności za  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii  dokumentacji medycznej.

1.      Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii NZOZ „Medicus”  pobiera opłatę:

a)      jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 p-kt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

b)      jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 1

c)      sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 1.

2.      NZOZ „Medicus”  nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

a)      Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych

b)      Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

c)      Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

3.      Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować „od ręki”. Na żądanie wnioskodawcy wystawiany jest rachunek (w godzinach 8,00-14,00).

VI.    Przechowywanie dokumentacji medycznej

1.      Przychodnia przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a)      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata,

c)      zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

e)      30 lat od dnia jej sporządzenia w przypadku leczenia krwią i jej składnikami.

2.      Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Dyrektora NZOZ „Medicus w Ciechanowie o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

 

 

 

Załączniki :

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej