1.  
 2. RODO

 

 1.  
 2. 1. Administratorem podanych danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Spółdzielczej 2, 06-400 Ciechanów (dalej: „NZOZ Medicus Clinic”). W NZOZ "Medicus Clinic" powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@medicus-ciech.pl
 3. 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez NZOZ "Medicus Clinic" w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • 2.1. realizacji zamówienia recepty w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  • 2.2. weryfikacji Twojej tożsamości przed realizacją zamówienia recepty w ramach kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
 4. 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2.1 jest niezbędne dla realizacji przez NZOZ "Medicus Clinic" umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • 6.1. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2.1 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • 6.2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2.2 - przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 8. 7. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. 8. Posiadasz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 11. 10. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa.
 12. 11. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia recepty w ramach świadczeń zdrowotnych.