Regulamin organizacyjny

 

ANEKS DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

zakładu leczniczego podmiotu leczniczego
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Medicus Clinic" sp. z o.o. w Ciechanowie
zatwierdzonego dnia 17 maja 2012 r.

 

Od 1 kwietnia 2020 r. regulamin otrzymuje następujące brzmienie:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
zakładu leczniczego
 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS Clinic” sp. z o.o.
 
ul. Spółdzielcza 2 0
6-400 Ciechanów
 
Dział I.
Podstawy prawne funkcjonowania

Dział II.
Postanowienia ogólne

Dział III .
Rodzaj działalności leczniczej
Cele i zadania

Dział IV .
Kierowanie NZOZ ”Medicus Clinic”

Dział V .
Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania komórek
organizacyjnych oraz współdziałanie między tymi komórkami

Dział VI.  
Przebieg procesu udzielania świadczeń

Dział VII .
Współdziałanie z innymi  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Dział VIII .
Prawa i obowiązki pacjenta

Dział IX .
Przepisy końcowe

--------------------------------------------------------------
Dział I. Podstawy prawne funkcjonowania 
 
§ 1
☛ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” sp. z o.o., nazwa skrócona NZOZ „Medicus Clinic” sp. z o.o.  w Ciechanowie działa na podstawie:
        ✔ Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654),
        ✔ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2004  Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
        ✔ Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.),
        ✔ Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr 517/2020 potwierdzonego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 20 lutego 2020 r. o numerze 0000829595.
 
--------------------------------------------------------------
Dział II. Postanowienia ogólne 
 
§ 2
☛ Regulamin niniejszy określa:
        ✔ cele i zadania NZOZ „Medicus Clinic”,
        ✔ miejsce udzielania świadczeń,
        ✔ rodzaj działalności, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
        ✔ strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek oraz  zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
        ✔ przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
        ✔ warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi  w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
         ✔ sposób kierowania placówką,
        ✔ wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,
        ✔ prawa i obowiązki pacjenta. 
 
§ 3
 
☛ Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
         ✔ „Zakładzie leczniczym, NZOZ "Medicus Clinic", Zakładzie, Przychodni ” – rozumie się przez to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” sp. z o.o. w Ciechanowie,
         ✔ „Regulaminie” – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” sp. z o.o.,
         ✔ ”Prezesie” – rozumie się przez to podmiot leczniczy powołujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” sp. z o.o. , osobę uprawnioną do kierowania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” oraz do reprezentowania Zakładu na zewnątrz - Sławomira Brzozowskiego.
         ✔ „świadczeniu zdrowotnym „ - należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, opieką nad noworodkiem, opieką nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 
§ 4
 
☛ NZOZ „Medicus Clinic” został prowadzony w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
☛ Siedzibą Zakładu leczniczego podmiotu leczniczego – NZOZ „Medicus Clinic” jest miasto Ciechanów, adres : 06-400 Ciechanów, ulica Spółdzielcza 2 . 
 
§ 5
☛ Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników NZOZ „Medicus Clinic”, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.


Dział III . Rodzaj działalności leczniczej
                  Cele i zadania
§ 6
☛ Rodzaj działalności leczniczej
    W NZOZ „Medicus Clinic”  udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru do placówki, do lekarza, pielęgniarki i położnej, w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych medycznie przypadkach w warunkach domowych, a także świadczenia profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
 § 7
☛ Cele  
         ✔ Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i  poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

         ✔ Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

☛ Zadania
    ZADANIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  (rodzinnego)
    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem. Podstawowym zadaniem lekarza rodzinnego jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej :
         ● w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia pacjenta lekarz :
                  ✔ prowadzi edukację zdrowotną,
                  ✔uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
                  ✔ wyznaczone zadania lekarz  realizuje w kilku obszarach, których celem jest: zachowanie zdrowia, profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie pacjenta.
         ● w zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz :
                  ✔ identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta, podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie; szczególnie istotną rolą lekarza jest oddziaływanie na akceptację przez pacjenta stanu zdrowia i wynikających z tego stanu ograniczeń,
                  ✔ prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
         ● w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz :
                  ✔ planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
                  ✔ informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
                  ✔ przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
                  ✔ wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
                  ✔ kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
                  ✔ dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
                  ✔ orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.


         ● w zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz :
                  ✔ planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
                  ✔ planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta,
                  ✔ zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
                  ✔ wykonuje zabiegi i procedury medyczne lub kieruje pacjenta do ich wykonania u innych świadczeniodawców,
                  ✔ kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
                  ✔ kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
                  ✔ kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
                  ✔ orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
                  ✔ integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych .
         ● w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz POZ:
                  ✔ zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez określonych świadczeniodawców,
                  ✔ wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne,
                  ✔ zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 
ZADANIA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROOWTNEJ
☛ Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
         ✔ Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych,
         ✔ Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych,
         ✔ Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych,
         ✔ Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
         ✔ Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
         ✔ Organizacja grup wsparcia,
         ✔ Realizacja szczepień ochronnych,
         ✔ Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
☛ Świadczenia diagnostyczne:
         ✔ Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
         ✔ Wykonywanie badania fizykalnego,
         ✔ Wykonywanie pomiarów i ich ocena,
         ✔ Wykonywanie testów,
         ✔ Prowadzenie bilansu wodnego,
         ✔ Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia,
         ✔ Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
☛ Świadczenia pielęgnacyjne:
- Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
- Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
☛ Świadczenia lecznicze:
         ✔ Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych,
         ✔ Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,
         ✔ Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna,
         ✔ Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu),
         ✔ Wykonywanie wlewów doodbytniczych,
         ✔ Podawanie leków różnymi drogami i technikami,
         ✔ Wykonywanie zleceń lekarskich,
         ✔ Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń,
         ✔ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących,
         ✔ Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu,
         ✔ Zdejmowanie szwów,
         ✔ Stawianie baniek lekarskich,
         ✔ Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
☛ Świadczenia usprawniające:
         ✔ Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień,
         ✔ Usprawnienie ruchowe,
         ✔ Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej,
         ✔ Ćwiczenia ogólnousprawniające.

ZADANIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
☛ Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
         ✔ edukację w zakresie planowania rodziny,
         ✔ opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
         ✔ opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
         ✔ opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
         ✔ opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

--------------------------------------------------------------
Dział IV. Kierowanie NZOZ „Medicus Clinic”
§ 8
☛ Przychodnią kieruje Prezes i reprezentuję ją na zewnątrz.
☛ Prezes samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
☛ Prezes wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 
 
§ 9
☛  Do wyłącznej dyspozycji Prezesa zastrzega sobie:
         ✔ organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
         ✔ zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
         ✔ tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
         ✔ wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,
         ✔ reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
         ✔ zawieranie umów na usługi medyczne,
         ✔ podpisywanie umów cywilno-prawnych,
         ✔ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,
         ✔ występowanie i współpraca z mediami,
         ✔ nagradzanie i karanie pracowników.
 
§ 10
☛ Prezes kieruje Przychodnią przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub zakresów czynności.
☛  Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:
         ✔ organizacja pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
         ✔ egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy,
         ✔ zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników,
         ✔ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
         ✔ stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy podległych pracowników,
         ✔ wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,
         ✔ organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Przychodni,
         ✔ wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Przychodni,
         ✔ organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej.
 
§ 11
☛ Podczas nieobecności Prezesa zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.
 
§ 12
☛ Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Przychodni należy:
         ✔ dbałość o interesy pracodawcy,
         ✔ przestrzeganie obowiązujących regulaminów,
         ✔ sumienna i rzetelna praca,
         ✔ wykonywanie powierzonych obowiązków,
         ✔ samokształcenie,
         ✔ przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
         ✔ zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag ,
         ✔ odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.

☛ Pracownicy Przychodni mają prawo do:
         ✔ poszanowania przez przełożonych i współpracowników,
         ✔ zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy,
         ✔ samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych
w załatwianiu spraw,
         ✔ reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym,
         ✔ odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

--------------------------------------------------------------
Dział V . Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz współdziałanie między tymi komórkami
 
§ 13
☛ Struktura organizacyjna Przychodni przedstawia się następująco:
         ✔ Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  (dla dorosłych i dzieci),
         ✔ Gabinet zabiegowy i EKG,
         ✔ Punkt szczepień,
         ✔ Gabinet pielęgniarki środowiskowej ,
         ✔ Gabinet położnej środowiskowej,
         ✔ Rejestracja,
         ✔ Dział Administracyjny i Sekretariat.
§ 14
☛ Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku  zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia ,w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie :
         ✔ działań mających na celu utrzymanie zdrowia,
         ✔ działań mających na celu profilaktykę chorób,
         ✔ działań mających na celu rozpoznanie chorób,
         ✔ działań mających na celu leczenie chorób,
         ✔ działań mających na celu usprawnianie pacjenta, a także orzeka i opiniuje o stanie zdrowia .
§ 15
☛ W zakresie działań Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień leży udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
         ✔ wykonywanie injekcji podskórnych , domięśniowych i dożylnych,
         ✔ wykonywanie opatrunków , pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych ,
         ✔ wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień i szczepień zalecanych,
         ✔ prowadzenie dokumentacji,
         ✔ prowadzenie profilaktyki w tym bilanse zdrowia w grupach wiekowych ,
         ✔ planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,
         ✔ organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej. 
 
§ 16
☛ Do zadań Gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej należy planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej,  opieki położniczo -ginekologicznej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania , z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
         ✔ promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
         ✔ świadczeń pielęgnacyjnych,
         ✔ świadczeń diagnostycznych,
         ✔ świadczeń leczniczych,
         ✔ świadczeń rehabilitacyjnych.
§17
☛ Do obowiązków pracowników rejestracji należy :
✔ udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy lekarzy i innych komórek organizacyjnych, a także obowiązujących przepisach w zakresie działalności Przychodni;
         ✔ sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
         ✔ rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne, drogą elektroniczną lub inne osoby,
         ✔ zakładanie dokumentacji medycznej pacjenta oraz jej uzupełnianie o dane osobowe o charakterze niemedycznym oraz porządkowanie i przechowywanie jej częściowo w szufladach kartotecznych i częściowo w formie elektronicznej,
         ✔ przyjmowanie zgłoszeń od pacjentów na wizyty lekarskie domowe, przekazywanie ich właściwemu lekarzowi,
         ✔ po zakończeniu przyjęć umieszczanie dokumentacji w kartotece,
         ✔ prowadzenie dziennej ewidencji przyjęć pacjentów,
         ✔ rejestrowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktywowanie, modyfikowanie, dodawanie deklaracji pacjentów w programie do rozliczeń z NFZ SOMED.
§ 18
☛ Do zadań Działu Administracyjnego i Sekretariatu należy:
         ✔ prowadzenie spraw personalnych pracowników NZOZ „Medicus Clinic”,
         ✔ przydział odzieży i obuwia roboczego,
         ✔ przygotowywanie comiesięcznych dokumentów do księgowania,
         ✔ prowadzenie sekretariatu Przychodni,
         ✔ obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem Zakładu,
         ✔ prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług medycznych w zakresie podpisanej umowy z NFZ,
         ✔ dokonywanie przelewów w zakresie dokumentów rozliczeniowych z ZUS i urzędem skarbowym, Izbą lekarską i Izbą pielęgniarską,
         ✔ dokonywanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń za pracę i z tytułu świadczenia usług medycznych i innych dla przychodni,
         ✔ bieżące śledzenie zmian legislacyjnych dotyczących zakresu działalności Przychodni, tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie istniejących dokumentów.
§ 19
 
☛ Do realizacji zadań i celu, dla którego NZOZ ”Medicus Clinic” został utworzony niezbędne jest współdziałania komórek organizacyjnych. Odbywa się to poprzez :
         ✔ usprawnianie procesów informacyjno decyzyjnych – prawidłowy przepływ informacji diagnostycznych, leczniczych, organizacyjnych,
         ✔ prawidłową realizacja zadań NZOZ „Medicus Clinic”,
         ✔ integrację działań komórek organizacyjnych,
         ✔ dbanie o należyty wizerunek NZOZ „Medicus Clinic”.

☛ Podstawowym elementem współdziałania są okresowe spotkania Prezesa Przychodni z personelem.
Spotkania mają na celu:
         ✔ wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,
         ✔ przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, przedstawianie propozycji usprawnień,
         ✔ omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,
         ✔ ocenę sytuacji finansowej i omówienie perspektyw.
 
--------------------------------------------------------------
Dział VI.  Przebieg procesu udzielania świadczeń 
 
§ 20
☛ Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktycznych programów zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

§ 21
 
☛ Świadczenia zdrowotne w NZOZ „Medicus Clinic” udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne .
☛ Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych      przepisach.
☛ Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
☛ Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
☛ Aparatura i sprzęt medyczny Zakładu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  22
☛ Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określaja umowa podpisana z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§23
 
☛ Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest aktualny dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
☛   Ceny za świadczenia udzielane na życzenie Pacjenta, bez skierowania lub wykraczające poza kompetencje  podstawowej opieki zdrowotnej są cenami umownymi zawartymi w cenniku dostępnym, ze względu na ich dynamiczny charakter w Gabinecie Zabiegowym .

§24
 
☛    Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 07:00, zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego, a także drogą elektroniczną.
☛ Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
☛ W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
☛ W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia albo stanu zagrożenia życia Zakład udziela pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.

 

§25
 
☛ Świadczenia zdrowotne
         ✔ Lekarze w NZOZ ”Medicus Clinic” udzielają  świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć (w tym wizyt domowych) określa harmonogram pracy świadczeniodawcy stanowiący integralną część umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
         ✔ W ramach realizacji zakresu świadczenia lekarza poz, zapewnione jest funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 07:00 i 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, punktu szczepień minimum 1 raz w tygodniu po godz. 15:00. Personel medyczny wykonujący szczepienia ochronne posiada uprawnienia  do  wykonywania szczepień.
         ✔ W gabinecie zabiegowym, o którym mowa w ust. 2 wykonywane są, zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza poradą lekarską.
         ✔ W ramach realizacji zakresu świadczenia poz, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, umożliwia się przeprowadzenie teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w zakresie świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
         ✔ W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy, zapewniona jest realizacja świadczeń, o których mowa w ust. 3, także poprzez wizyty domowe. Na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki poz, lekarz poz wydaje skierowanie.
         ✔ W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza  porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, Przychodnia zapewnia pobranie materiałów do badań zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Pobranie badań w domu chorego lekarz zleca do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, do której zadeklarowany jest pacjent.
Wykaz badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz poz, a które są mu niezbędne przy realizacji świadczeń stanowi załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

         ✔   Lekarz  kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
         ✔   Lekarz  może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego świadczeniobiorcy na leki zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
☛ Nocna i świąteczna opieka zdrowotna :
         ✔ to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego;
         ✔ ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki;
         ✔ świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania;
         ✔ w dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta;    
         ✔ najbliższy punkt nocnej i świątecznej pomocy znajduje się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , tel. 23 672 44 88.
       
§ 26


 Dokumentacja medyczna – zasady ogólne


☛     Zakład, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
☛     Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
         ✔    pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
         ✔    przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
         ✔    rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat,
         ✔   opiekunom upoważnionym przez pacjenta
☛     Zakład udostępnia dokumentację medyczną również następującym podmiotom i organom:
         ✔    podmiotom leczniczym, jednostkom organizacyjnym tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami leczniczymi, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
         ✔    właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
         ✔    ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
         ✔    uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
         ✔    organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
         ✔    rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
         ✔    zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
☛    Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
☛    Więcej szczegółowych informacji dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej znajduje się w Procedurze udostępniania dokumentacji medycznej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus Clinic" w Ciechanowie, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 27
 
Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej

     
Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej - aktualne stawki
Okres obowiązywania opłat:     01.06.2020 - 31.08.2020
Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1    -    5331,47 zł 2
☛ 1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia)    -    10,66 zł
☛ 1 strona kopii albo wydruku 0,00007    -    0,37 zł
☛  Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia)       -     2,13 zł
 
--------------------------------------------------------------
Dział VII . Współdziałanie z innymi  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

§ 28
 
    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania diagnostyczne.

☛  Zakład współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Zakładzie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Zakładzie.
☛ Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi , w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami, a  NZOZ „Medicus Clinic”;
☛ Ponadto zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi zawarte są w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz ogólnych warunkach umów o udzielanie  świadczeń zdrowotnych, opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz współpracuje z:
✔ pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez  świadczeniobiorcę;
✔ pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
✔ innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów;
✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje z:
✔ lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
✔ pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
✔ położną POZ;
✔ pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
✔ innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
✔ rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.


W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna współpracuje z:
✔ lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
✔ lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
✔ pielęgniarką POZ;
✔ pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
✔ pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
✔ inną położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
✔ innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
     ☛  W/w lekarz współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi , które udzielają stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
     ☛  Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi, czy też z lekarzami prowadzącymi praktyki indywidualne lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:
✔ kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
✔ w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
✔ w razie konieczności leczenia stacjonarnego kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
✔ informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia  zdrowotnego do uzyskania świadczeń specjalistycznych:
                   ✤ ginekologa i położnika,
                   ✤ dermatologa i wenerologa,
                   ✤ dentysty,
                   ✤ onkologa,
                   ✤ psychiatry,
                   ✤ okulisty,
                   ✤ w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
                   ✤ dla osób zakażonych wirusem HIV,
                   ✤ dla osób chorych na gruźlicę,
                   ✤ dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
                   ✤ świadczeń związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem.
    ☛ Lekarze NZOZ „Medicus Clinic” są zobowiązani prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z   obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

--------------------------------------------------------------
Dział VIII . Prawa i obowiązki pacjenta
§ 29
Prawa Pacjenta
Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78. poz 483):
☛ Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
☛ Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

Pacjent ma prawo do  :
☛ poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
☛ świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
☛ przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
☛ wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.
☛ Szczegółowy zakres praw pacjenta określa KARTA PRAWA PACJENTA udostępniona  pacjentom w poczekalni NZOZ „Medicus Clinic”, na tablicy ogłoszeń.
☛ Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Prezesa. 
 
§ 30
Obowiązki Pacjenta
☛ przestrzeganie regulaminu porządkowego Zakładu,
☛ przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Zakładu,
☛ przestrzegania zasad higieny osobistej,
☛ posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
☛ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
☛ przestrzeganie zaleceń lekarza,
☛ zachowywać się w sposób nie zakłócający pracy w Zakładzie, a także spokoju innych osób.
 
--------------------------------------------------------------
Dział IX . Przepisy końcowe
§ 31
1. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej www.medicus-ciech.pl.
4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w NZOZ „Medicus Clinic”.
5. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez Prezesa NZOZ „Medicus Clinic”.
Zatwierdzam :

Prezes NZOZ "Medicus Clinic"
lek. Sławomir Brzozowski
............................................. 
               UWAGA!
Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku NZOZ "Medicus Clinic" sp. z o.o. z siedzibą w 06-400  Ciechanów, ul. Spółdzielczej 2.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze, bez zgody NZOZ "Medicus Clinic" sp. z o.o.,  jest zabronione i może być nielegalne.